parlak popomu ilk defa siktirdim

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

parlak popomu ilk defa siktirdim

14-15 ya??mdan beri kad?n iç çama??rlar?n? giymeye ve kendime öyle aynada bak?p ok?amaya bay?l?r?m. Annemin siyah tangas?n?, siyah külotlu çorab?n?, mini ete?ini ve bodysini giyer aynada kendimi soyarak tatmin ederdim. Sonradan kendime kad?n iç çama??r? ve k?yafetleri almaya karar verdim. Kad?n iç çama??rc?s?na gidip sevgilime al?yormu? gibi bir siyah, bir bordo saten iki tanga ald?m. Siyah ve beyaz jartiyer ald?m, 2-3 renk silikonlu sutyen, bir pembe babydol, bir ask?l? siyah saten gecelik ald?m.

Oradan ç?k?p kad?n ma?azas?ndan bir iki tane mini etek, bir tane süper mini kot etek, bir tane kalçalar?m?n tam üstüne kadar gelen kot ?ort, bi kaç tane body, elbise çanta falan da ald?m. Tabi makyaj malzemesi ve bir sar?, bir siyah iki tane de peruk ald?m. Hemen eve gelip onlar? üstümde denedim. ( Gündüzleri annemde babamda çal??t??? için sorun olmuyor. ) Aynada makyaj?m? yap?p peru?umu da tak?nca tam bir asifte olmu?tum, geçip kendimi parmaklay?p tatmin ettim…

18 ya??mda ilk bekaretimi kaybettim. Hemde tam kaybettim. Üniversite s?nav?ndan ç?km??t?m ve o yaz kendi ba??ma bi tatil yapmak istiyordum. Aileme söyledim kabul ettiler. Hemen kendime tatil k?yafetleri ve 3 çift bikini de ald?m. Sonra banyoya girip her yerimi iyice tra? ettim. Hiç bir yerimde k?l kalmam??t? tam bi k?z olmu?tum.

Daha sonra Antalya’ya gitmeye karar verdim. Art?k kendimi siktirmek istiyordum. Esk**en de ald???m ve tatil için ald???m k?yafetleri ve makyaj malzemelerimle peruklar?m? ve tabiî ki de kremlerimi bir çekçekli çantayla s?rt çantas?na s??d?rd?m ve yola ç?kt?m. Otostopla gitmeye karar verdim ve otobana ç?k?p otostop çektim üstümde normal dizimin 3 parmak üstünde bir ?ort üstümde de tshirt vard?. S?rt?mda çanta, elimde bavul ba?lad?m otostop çekmeye.

Bir kaç dakka sonra bi kamyon durdu o ?zmir’e gidiyormu? devam etti. ?kinci kamyonda Antalya denk gelmi?ti. Bindim yola koyulduk öyle sohbet muhabbet derken konu sexe geldi. Konu?urken çocu?a bir bakt?m ve yak???kl? 30 ya?lar?nda fizi?i güzel bir ?öfördü ismi de Tar?k’t? bir an içimden bekaretimi buradam? versem diye dü?ündüm ve bu dü?üncelerdeyken muhabbet esnas?nda elini baca??ma koydu. K?ls?z oldu?unu görünce vay seninde bacaklar?n çok güzelmi? dedi. Bende galiba k?zl???n? b?rak?yorsun tatl?m dedim içimden.

Bu laf?n üstüne ben utangaç bir gülücük att?m oda bana dönerek “utanma güzelim ben böyle ?eylere kar?? biri de?ilim herkes tercihini yapar” dedi. Bende te?ekkür edip ne kadar anlay??l? oldu?unu söyledim.

Biraz daha muhabbetten sonra ?öför bana “ee bizde ne zamand?r yollarday?z..” diyerek zarf at?yordu. Bende anlamam?? gibi” ee yani?” dedim. Oda gülerek “ne olsun güzelim, bu yarra??nda can? var” diyerek önünü gösterdi. Gerçekten de kabarm??t? ve baya ?i?kin gözüküyordu belli ki çok azg?nd?. Sonra tutup elimi kocaman yarra??n?n üstüne koydu ve ben hayat?mda ilk defa ba?ka bir sike bu kadar yak?nd?m. Elimi bast?rd? ve bende avuçlamaya ba?lad?m. Oda elini yandan atm?? kalçalar?m? s?k?yordu. Bende elimde küçük canavarla oynuyordum ?öförün ?ortunun üstünden.

Birden madem k?zl???m? kaybediyorum ?an?yla ediyim üstümü ba??m? giyip makyaj?m? yap?y?mda öyle kaybediyim dedim ve birden “bi dakka ben ilk defa yap?cam” dedim. O da “olsun güzelim ac?tmadan yapar?z” dedi.

Bende “yok ondan de?il ben bunun daha güzel olmas?n? istiyorum. Çantamda makyaj malzemelerim, k?yafetlerim, peruklar?m falan var ben onlar? giyinip süsleneyim erke?ime öle teslim olay?m” dedim.

Oda zevkle kabul etti. Daha sonra ben çantam? al?p arkadaki yata?a geçtim. Çantam? aç?p en sevdi?im iç çama??rlar?m? ç?kard?m, tamamen soyundum tam giyinecem perdeyi aç?p arkaya bakt? “ooo güzelim ne kadar güzel ve pürüzsüz bir tenin var öyle” dedi. Bende utangaç bir k?z gibi ” kapat perdeyi be sab?rs?z ” dedim. Daha sora “hadi güzelim bekletme fazla” dedi. Alt?ma siyah saten ip g-stringimi, üstüme siyah silikonlu sutyenimi, siyah fileli jartiyerimi, üstüne de beyaz gömlek, alt?na da siyah süper mini ete?imi giydim. Kafama da siyah peru?umu takt?m onu delirterek bo?altmak ve mutlu etmek istiyordum. Makyaj?m? da yap?p kendime son kez bakt?ktan sora erke?ime haz?rd?m. Bir anda perdeyi açt?m ve aynadan beni görünce ?ok oldu, baka kald? az daha kaza yap?yorduk hemen arkaya kolunu uzat?p beni kolumdan yakalay?p çekti yan?na “k?z sen ne olmu?sun böyle” dedi.

Bende yan?nda bacak bacak üstüne at?p bir sigara yakt?m. Tam bir orospu gibiyim diye dü?ünürken “tam bir orospu gibisin” dedi ?öför hayranl?kla beni süzüyordu ba?tan a?a??ya ve daha fazla dayanamad?. Elini bacaklar?m?n üzerine koydu ve ok?amaya ba?lad?. Bu s?rada gidiyorduk “bi park alan?na gir de senin akl?n? al?y?m erke?im” dedim.

O da “bi dahaki park alan?na kadar bekleyemem güzelim al ?unu bi a?z?na da rahatlat beni tatl?m” dedi. Ben elimi at?p koca yarra??n? ?ortunun üstünden avuçluyordum daha sora yakla??p dudaklar?na yumuldum. O da beni ?s?rarak öpüyordu, çok azg?n oldu?u belliydi nerdeyse elime bo?alacakt? ?ortun üstünden ama ben bu an?n tad?n? ç?karmak istiyordum. Üstündeki gömle?i bir ç?rp?da ç?kararak gö?üslerini, boynunu, göbe?ini yalamaya ba?lad?m bir yandan da sikini avuçluyordum. Yava? yava? a?a??lara inerek bir ç?rp?da ?ortunu ç?kard?m ve boxer?n üstünden sikini ?s?rmaya, yalamaya baslad?m. Bir eliyle direksiyonu tutmu? bir eliyle de kafama bast?r?yordu.

Ben sikini en sonunda özgürlü?üne kavu?turdu?umda o kocaman sikin bana nas?l girece?ini dü?ünmeye ba?lam??t?m. En az 20 cm ve baya kal?n bir aletti. Daha sonra sikinin kafas?n? dilimle yalamaya ba?lad?m ve kafas?n? a?z?ma sokup sokup ç?kar?yordum. ?öförden garip garip h?r?lt?lar gelmeye ba?lam?? bir eli de benim götüme do?ru gitmi? götümü parmakl?yordu. Sikinin tamam?n? a?z?ma sokam?yor hatta yar?s?n? zor al?yordum.

Tad? çok güzeldi ve s?cac?kt? ben büyük bir i?tahla sömürürken kafama sonuna kadar bast?r?p “geliyorum güzelim yut hepsini” demesiyle sikinin kas?lmas? ve a?z?ma bo?almas? bir oldu. Kafamdan bütün gücüyle tuttu?u için kaçamad?m ve hepsini yuttum. Tad?n? be?endim çok güzeldi ilk erke?imin tad?. Daha sonra kafam? kald?rd???mda yola devam ediyorduk “bitirdin beni yavrum ili?imi kuruttun” dedi ?oför gözler yar? k?s?k.

10 dakika sonra bir park alan? bulduk ve alanda ba?ka kamyonlarda vard?. Hatta park yeri ararken biri gördü ve selamla?t?lar beni de içerde gördü tabi ki sar???n güzel bir k?z olarak heralde. Neyse biz bir park alan? bulduk ve erke?im bu sefer hemen bana dönüp konu?madan yumuldu dudaklar?ma eli kalçalar?ma indi “geç yavrum yata?a” dedi. Bende hemen yata?a geçtim oda arkamdan geldi. Ben domalm?? pozisyondayken beni tuttu ve ete?imi yukar? toplayarak tangam? s?y?rd?. Bütün kad?nl???m önündeydi ve onu dillemeye parmaklamaya ba?lad???nda ben inan?lmaz duygular hissediyordum. Bir yandan da “ne güzel götün varm?? bunca kad?n siktim böylesini görmedim” diyor beni daha da çok azd?r?yordu. Daha sonra iki parma??n? sokmaya ba?lad?. Bir süre sonra ben onu yat?r?p hemen ?ortunu ve boxer?n? ç?kard?m. Gömle?ini o ç?karm??t? zaten ve ç?r?lç?plak kalm??t? sikini a?z?ma ald???mda daha tam kalkmam??t? ve saxo çekerken kalkmas? beni ç?ld?rtm??t?. A?z?mda art?k sem sert olmu?tu ve ben hala somuruyordum.

Sonra o beni yatakta dizlerimin üstüne oturtup soymaya ba?lad?. Önce nazikçe gömle?imi ç?kard?, gö?üslerimi ok?ad? sonra ete?imi s?y?rd?, kalçalar?m? s?k?yor, ?s?r?yordu. Bende sutyenimi ç?kard?m beni s?rt üstü yat?r?p gö?üslerimi emdi yalad? ve yüzüstü çevirdi. Alt?ma yast?k koydu ve “kremin varm?” dedi bende çantada oldu?unu söyledim. Al?p önce sikine sonrada benim kalçalar?ma sürdü ve iki parma??n? gene kalçalar?ma gömdü. ?ki parmak oldu üç parmak ve ben zevkten deliriyordum art?k, al??m??t?m ama sikinin kal?nl??? beni korkutuyordu. Daha sonra kalk?p sikini götümün deli?ine dayad? ve bast?rmaya ba?lad? ama girmiyordu ve can?m ac?yordu. Yava? olmas?n? söyledim Tar??a oda bu sefer daha yava? bast?rd? ama gene ac?yordu bir anda biraz yüklenip kafas?n? soktu içime ama benim içimde f?rt?nalar kopuyordu. Biraz öyle bekledi ve birden vurup dibine kadar soktu ben kafam? yata?a gömmü? ba??r?yordum. Birazda öyle bekledikten sora yava?ça çekip köküne kadar sokmaya ba?lam??t? bile.

Ben al??t?ktan sonra zevk ç??l?klar?na ba?lam??t?m “aaaahh devam et erke?im benim ooohhhh sen benim ilk kocams?n devam et kocac?m sok sonuna kadar” diye inlemelere ba?lam??t?m. Tar?k’ta bana “senin gibi kar?m olsun on milyar borcum olsun kar?c?m. Mükemmel kalçalar?n ve vücudun var. Ooohhh darac?k ooohhhh” diye inliyordu. Bir süre sonra ben Tar??? s?rt üstü yat?rd?m ve kuca??na oturup sikini götüme ni?anlad?m üstüne oturdum bir seferde hepsini içime alm??t?m. Önce yava? sonrada h?zlanarak üstünde oturup kalkmaya ba?lad?m ve inan?lmaz bir zevk al?yordum. Sonra Tar?k beni köpek pozisyonuna getirerek götümden sikmeye ba?lad?. Ben art?k dayanam?yor ve bo?al?yordum o s?rada Tar?k geliyorum diye inlemeye ba?lad? bende “hepsini içime bo?alt erke?im” dedim ve volkan gibi içime s?cak menilerini b?rakt?.. ?kimizde yan bir ?ekilde dü?tük. ?çimde küçülmeye ba?lad? koca canavar ve “hadi yolumuz uzun diyip” yola koyulmak için giyindik.

Ben ete?imle gömle?imi giydim sadece tam ç?kacakken selam veren adam geldi “ya Tar?k ?u senin f?st???n sesi bütün park? inletti bize de dü?mez mi” dedi. Erke?im “o f?st?k sadece benim Ahmet a?a” diyip yana??mdan bir makas ald? ve bende ona bir gülücük at?p öptüm asl?nda içimde Ahmet’e de vermek vard? ama erke?im izin vermedi.

Yola ç?k?nca bir daha saxo çekip bo?altt?m erke?imi yolda da her molada siki?tik sonra Antalya’ya geldi?imizde tellerimizi al?p ayr?ld?k.

?stanbul’a her geldi?inde arar hala bulu?uruz. Daha sonra bende bir otel bulmaya koyuldum. Bundan sonraki maceralar?m? da anlat?r?m…

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

mersin escort izmir escort bayan escort izmir izmir escort sex hikaye escort mecidiyeköy film izle taksim escort bakırköy escort sex hikayeleri bakırköy escort hurilerim.com bursa escort bayan görükle escort bursa escort bursa merkez escort bayan şişli escort mecidiyeköy escort mecidiyeköy escort ankara escort etimesgut escort beylikdüzü escort şişli escort seks hikayeleri kızılay escort çankaya escort otele gelen escort Antalya escort antalya rus escort etiler escort kuşadası escort bayan Bahis sitesi porno porno Escort bayan Escort bayan bahisu.com girisbahis.com kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort maraş escort mardin escort mersin escort görükle escort bayan escort escort escort travestileri travestileri sincan escort dikmen escort bornova escort balçova escort mersin escort gaziantep escort gaziantep escort canlı bahis bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort xnxx Porno 64 alt yazılı porno bursa otele gelen escort bursa escort bayan porno izle Anadolu Yakası Escort Kartal escort Kurtköy escort Maltepe escort Pendik escort Kartal escort şişli escort istanbul travestileri istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti linkegit kocaeli escort kocaeli escort Escort ankara Ankara escort bayan Ankara rus escort Eryaman escort bayan Etlik escort bayan Ankara escort bayan Escort sincan Escort çankaya escort Escort